LIÊN KẾT
Trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết ", dự án khu vực (LG) Hamburg

Trách nhiệm pháp lý đối với 1 số liên kết

Nhiệm vụ xử lý các liên kết với phán quyết ngày 12 tháng 5 năm 1998 – 312 O 85/98  “Trách nhiệm pháp lý đối với các liên kết “, dự án khu vực (LG) Hamburg đã quyết định rằng bằng cách đặt một liên kết, một người có thể chịu trách nhiệm về nội dung của trang được liên kết. Theo một khu vực, chỉ có thể loại trừ việc chấp nhận trách nhiệm

Read More »